Cleantech

Cleantech eli ”puhdas teknologia” kattaa kaikki teknologiat, tuotteet, palvelut, prosessit ja suljetut systeemit, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Cleantech-ratkaisut maksimoivat materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti. Samalla ne pienentävät päästöjä veteen, ilmaan ja maahan. Osa cleantech-ratkaisuista on tarkoitettu yrityksille, osa kuluttajille tai kaupungeille. Tilastot kertovat, että cleantech on yksi kansantaloutemme tukijaloista. Maailmanmarkkinoilla tarvitaan yhä enemmän päästöjä vähentäviä ratkaisuja, joita tuottamalla Suomi voi kasvattaa vientiä ja verotuloja.

Ilmaston lämpenemisen hillitseminen 1,5 asteeseen vaatii globaalien päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Kyseessä on suuri muutos, joka luo valtavan kysynnän puhtaille ja päästöttömille ratkaisuille kaikissa maailman maissa.

Monet tahot ovat korostaneet cleantech-liiketoiminnan olevan Suomelle merkittävä mahdollisuus (katso esimerkiksi EK ja SAK, Talouselämä). Vahvuutemme on havaittu myös maan rajojen ulkopuolella: Suomi sijoittui vuonna 2017 julkaistussa WWF:n Global Cleantech Innovation Index -vertailussa toiselle sijalle. Samana vuonna Suomi nappasi toisen sijan myös EU-maiden ympäristöinnovaatiokykyä arvioivassa EU Eco-Innovation Indexissä.

Cleantechillä tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sellaisia teknologisia tai muita ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät ympäristöhaittoja. Kaikissa maailman maissa etsitään ratkaisuja resurssien riittävyyteen, ilmastonmuutokseen, ympäristön pilaantumiseen – ja monilla alueilla myös puhtaan veden saatavuuteen.

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/cleantech-on-jo-merkittava-suomen-taloudel/

Mitä Cleantech sitten on?

Cleantech-termi kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit joilla etsitään ratkaisuja tuotannon ja kuluttamisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Cleantechin osa-alueita ovat muun muassa uusiutuva energia, uusiokäyttö ja kierrätys, jätteidenkäsittely, liikenneratkaisut ja informaatioteknologian järjestelmät.

Perinteisesti cleantech on liitetty etenkin teollisuuden ja maatalouden haittojen vähentämiseen, mutta viime aikoina myös palvelut ja kuluttajaratkaisut ovat nousseet suurempaan rooliin. Esimerkiksi kestävän matkailun kehittäminen on myös osa cleantech-ajattelua.

Lähde: https://www.cleantechcluster.fi/

Kohti hiilineutraalia Suomea

Suomen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Hallituksen tiekartassa määritellyn aikataulun mukaan tämän tulisi toteutua vuoteen 2035 mennessä.

Biotalous, kiertotalous ja cleantech tulevat olemaan merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Hallitus perustaa ilmastorahaston, jolla kiihdytetään investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin.

Jo aiemmin Euroopan komissio oli julkaissut Vihreän kehityksen investointiohjelman. Sen tavoitteena on kerätä yli 1000 miljardia euroa julkisten ja yksityisten sijoitusten kautta.

Yksi keskustelua herättävimmistä aiheista päästövähennysten osalta on liikenne, erityisesti yksityisautoilu. Hallituksen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt, ja tämä vaatii useita toimenpiteitä. Aalto-yliopiston, VTT:n ja LVM:n työryhmä ”Fossiilittoman liikenteen tiekartta” päätyi siihen että ilman polttoaineverotuksen muutoksia tähän ei päästä.