Xamkille nelivuotinen tutkimusrahoitus – aiheena nuorten ilmastoaktivismi ja ilmastokansalaisuuden rakentuminen

Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkimukselle Koneen Säätiöltä 325 600 euron rahoitus.

Ilmastonmuutos ja sen seuraukset huolestuttavat nuoria. Valtaosa nuorista kokee ilmastonmuutoksen omaa tulevaisuuttaan uhkaavana ilmiönä.

– Ilmastokriisi on paradoksaalisesti ilmiö, jonka kehitykseen nuoret eivät ole itse vaikuttaneet, mutta jonka raskain lasku lankeaa heidän maksettavakseen, muistuttaa tutkimuksen vetäjä, YTT Jarmo Rinne Juveniasta.

Nyt rahoitettu tutkimus tuo nuoret esille yhteiskunnallisina toimijoina. Nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä niihin liittyvää hyvinvointioppimista halutaan vahvistaa.

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteisenä ponnistuksena pilottipaikkakunnille syntyy paikkasidonnaisia taideteoksia sekä sosiaalisen median alustoille suunnattuja mielipidevaikuttamiskampanjoita. Ne edustavat nuorten huolia, toiveita ja unelmia ilmastokriisin kohtaamisessa ja ratkaisuissa sen lieventämiseksi.

– Yhdessä nuorten kanssa ja nuorten ehdoilla suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttamiskampanjoita ilmastokriisistä, kertoo Rinne.

Demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmasta tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorista osallistujina ja vaikuttajina sekä niistä ongelmakohdista, joita nuoret kokevat omalle osallistumiselleen ja vaikuttamispyrkimyksilleen.

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa -hanketta toteutetaan 1.9.2022–31.12.2025. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin vetämässä hankkeessa yhteistyökumppanina on Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Koneen Säätiön vuoden 2021 hakuun tuli 6 319 hakemusta, joista rahoitusta sai 324 hanketta.

Vastaa