Väylävirasto tähtää green deal -sopimuksella päästöttömiin työmaihin

Väylävirasto on liittynyt ympäristöministeriön Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää hankintayksiköiden työmailla syntyviä päästöjä julkisten hankintojen avulla. Valtion ja elinkeinoelämän välinen green deal -sopimus on vapaaehtoinen ja tähtää kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka.

Infrarakentamisen merkittävänä toimijana Väyläviraston hankintojen kehittämisen tavoitteissa ilmasto- ja energianäkökulmat ovat vahvistumassa. Lisäksi muiden päästöjen vähentäminen nähdään arvokkaaksi. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen liittyminen on yksi merkittävä askel.

Fossiilittomiin työmaihin siirrytään asteittain. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä saavutetaan sopimukseen liittyneiden tahojen infra- ja rakennustyömailla fossiilittomuus eli kyseisillä työmailla ei käytetä enää fossiilisia polttoaineita. Sähkön, biokaasun ja vedyn käytön osuudeksi on määritelty 20 prosenttia työkoneista vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Väyläviraston tavoitteet ovat tältä osin green deal -sopimuksen tavoitetasoa alemmat, koska vaihtoehtoisten käyttövoimien kannalta väylähankkeet sijoittuvat alueille, joilla sähkönsaanti on usein haastavaa ja myös hankkeissa käytettävä kalusto on suurempaa kuin yleensä kaupunkien rakennustyömailla. Viraston tavoitteena onkin, että vuonna 2025 työkoneista viisi prosenttia käyttää sähköä, biokaasua ja vetyä, kun taas vuonna 2030 määrä on 20 prosenttia. 

Sopimukseen kuuluu lisäksi, että mukana olevilla tahoilla on yhdessä laaditut hankintakriteerit, joita noudatetaan tulevissa hankinnoissa.

Green deal -vaatimukset käyttöön vaativan toimintaympäristön urakoihin

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimus koskee sopimukseen liittymishetkellä vain Väyläviraston määritelmän mukaisien vaativan toimintaympäristön alueiden investointihankkeita eli pääosin taajama-alueiden väylähankkeita niin maanteiden ja ratarakentamisen kuin vesiväylärakentamisen osalta. Työkoneista vaatimukset koskevat vain pyörä- ja tela-alustaisia kaivinkoneita, kuormaajia, kiskopyöräkaivinkoneita ja jyriä. Kuorma-autoja koskevat vaatimukset on rajattu koskemaan vain materiaali- ja maa-aineskuljetuksia.

Väylävirastossa ympäristövaatimuksia tarkasteltiin ennen sopimukseen liittymistä laatimalla selvitys ja tiekartta vuosina 2022–2030 käyttöön otettavaksi kuljetus- ja työkonekaluston ympäristövaatimuksiksi tie-, vesiväylä- ja ratarakentamisessa. Selvityksessä keskityttiin työkoneista ja kuljetuksista syntyviin pakokaasupäästöihin. Materiaalien tuotannosta ja väylien käytöstä syntyviä päästöjä ei huomioitu.

”Väylävirastossa green deal –sopimukseen liittyminen koskee vaativan toimintaympäristön vaativuusluokkaa ja se otetaan käyttöön vuoden 2023 urakoihin. Tässä vaiheessa vaatimukset eivät koske kunnossapitoa, vaan sen osalta liittymistä tarkastellaan myöhemmin”, hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi Väylävirastosta tarkentaa.

Vastaa