Ravinteet talteen ja hiili sidotuksi jätevedestä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt innovatiivisia menetelmiä, joilla voidaan talteenottaa tärkeitä ravinteita ja hiiltä yhdyskuntien jätevedestä. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat mahdollistavat tehokkaan hyödyntämisen ja edistävät siten kiertotaloutta.

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa RAHI 2 -hankkeessa teknologioita kehitetään kohti täyden mittakaavan prosesseja. HSY:n kehittämä RAVITA-prosessi perustuu jäteveden sisältämän fosforin erottamiseen jätevedenpuhdistamolla syntyvästä lietteestä. Fosfori otetaan talteen jätevedenpuhdistusprosessin jälkikäsittelyvaiheessa, jossa se ja kiinteä aines tavallisesti poistetaan jätevedestä esimerkiksi kiekkosuodatuksen avulla. RAVITA-prosessilla jätevedestä poistettu fosfori jalostetaan fosforihapoksi, jota voidaan käyttää lannoitteissa säästäen neitseellisiä luonnonvaroja. Fosforin poisto vähentää myös vesistöihin päätyvää ravinnekuormitusta. RAHI 2 -hanke jatkaa RAVITA-teknologian skaalaamista kohti käytännön sovelluksia aiempien hankkeiden tulosten perusteella.

Hankkeessa tarkastelemme mahdollisuutta hyödyntää RAVITA-teknologiaa fosforin erotteluun ja talteenottoon valtakunnallisesti. Lisäksi toisena osana hanke keskittyy mahdollistamaan RAVITA-prosessin skaalaamisen täyteen mittakaavaan kehittämällä edellisissä hankkeissa tunnistettuja kohteita.

projektipäällikkö ja HSY:n projekti-insinööri Sini Reuna.

Noin kolmannes puhdistamolle tulevasta fosforista sitoutuu lietteeseen. HSY:n pilotoima lietteen pyrolyysi jalostaa fosforin talteenottoa samalla, kun osa lietteen hiilestä sidotaan stabiiliin muotoon. Hankkeen kolmannessa osassa pyritään tuottamaan tietoa lietteen pyrolysoinnin kokonaisympäristövaikutuksista ja siitä, miten prosessin käyttökustannuksia voidaan kattaa myymällä hiilikrediittejä vapaaehtoisella päästökauppamarkkinalla. HSY:n projektipäällikkö Linda Röman kertoo, että alustavien laskelmien mukaan lietteen pyrolysoinnin mahdollistama hiilensidontapotentiaali on merkittävä.

RAHI 2 -hankkeen kokonaisarvo on 742 275 euroa, josta ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen osuus on 363 715 euroa. Rahoituslähteenä on Next Generation EU.

Vastaa