Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta

IPCC:n raportin mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ei ole edetty riittävän ripeästi. Raportissa alleviivataan päästöjen alasajon välttämättömyyttä. Suomi on omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamisen kärkimaita. Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä. Lisäksi kasvavat ja hyvin hoidetut metsät hillitsevät ilmastonmuutosta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuorein arviointiraportti julkaistiin tänään. Raportissa maailman johtavat ilmastotutkijat käyvät läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa ja arvioivat viime vuosina julkaistua tutkimusta ilmastonmuutoksesta. Raportti kertoo huolestuttavasta kehityksestä. Tähän mennessä tehdyt päästösitoumukset eivät ole hillitsemässä ilmaston lämpenemistä puoleentoista asteeseen. Raportissa alleviivataan päästöjen alasajon välttämättömyyttä ja fossiilitaloudesta irtautumista.

Suomi on omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamisen kärkimaita. Maamme asettama hiilineutraalisuustavoite jo vuodelle 2035 on yksi maailman tiukimmista. Tämän tavoitteen saavuttamisessa metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja myönteinen rooli.

Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta jo nyt, mutta vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Metsäteollisuus tuottaa merkittävää ilmastohyvää globaalisti. Samalla se rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa sekä turvaa työllisyyttä vakaasti ja kaikkialla Suomessa.


Kasvavat ja hyvin hoidetut metsät hillitsevät ilmastonmuutosta

Monipuolinen metsätalous on yksi keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Elinvoimaiset ja hyvin kasvavat metsät sitovat hiiltä, ja aktiivisella ja oikeaan aikaan toteutetulla metsänhoidolla metsien kasvua voidaan lisätä. Puupohjaiset tuotteet puolestaan korvaavat tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä.

Tänään julkaistu raportti korostaa säiden lisääntyvien ääri-ilmiöiden haasteita. Suomi on tähän asti onnistunut hyvin laajojen metsätuhojen torjunnassa ja vaikka riskit kasvavat, tässä on onnistuttava myös jatkossa. Metsäpalot ja hyönteistuhot tappavat pelkästään boreaalisella metsävyöhykkeellä vuosittain miljoonia hehtaareita metsää, mikä on luonnon, mutta myös ilmaston kannalta tuhoisaa. Tuhoja ennaltaehkäisevä ja hyvä metsänhoito on avain tuhojen torjuntaan. Suomi voisi olla kokoaan suurempi, jos suomalainen ilmastoviisas metsänhoito leviäisi myös rajojemme ulkopuolelle.

Ilmastoviisaassa metsänhoidossa korostuvat oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet sekä maaperän ja kasvupaikan huomioon ottaminen metsätalouden toimenpiteissä. Lisäksi toimiva metsätieverkosto on äärimmäisen tärkeä metsäpalojen torjunnassa.

Omilla päätöksillämme voimme Suomessa edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Kuusta ei tulisi kasvattaa liian karuilla kasvupaikoilla ja lehtipuiden osuutta tulee kasvattaa. Myös jalostetun metsänviljelyaineiston, eli siementen ja taimien hyödyntäminen on tärkeä osa sopeutumista.

Hyvä metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet ovat vahvoja keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kesällä 2020 valmistunut metsäteollisuuden ilmastotiekartta tekee näkyväksi toimialan merkittävän roolin ilmastonmuutoksen hidastajana. Vuoteen 2035 mennessä metsävarat kasvavat, tuotteet vähentävät päästöjä korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja metsäteollisuuden omat päästöt vähenevät entisestään.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Vastaa