EU:n miljardien ilmastopaketti

Täydensimme sivustomme artikkeli ja tietopohjaa tuomalla sivustolle tämän viime vuonna EU:n julkaiseman tiedotteen ilmastopaketista.

Miten Euroopassa aiotaan rahoittaa kunnianhimoisia ilmastotoimia ja tukea niitä alueita, jotka kärsivät eniten siirtymästä vihreään talouteen?

EU:ssa halutaan siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin, kuten aurinkoenergiaan.
EU:ssa halutaan siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin – © Shutterstock.com/Franco Lucato  

Vain reilu kuukausi kunnianhimoisen vihreän kehityksen ohjelman esittelyn jälkeen Euroopan komissio antoi yksityiskohtaisen suunnitelman ohjelman rahoituksesta tammikuussa 2020.

Vihreän kehityksen investointiohjelman tavoite on kerätä vähintään tuhat miljardia (eli biljoona) euroa julkisten ja yksityisten investointien kautta seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Mihin rahoitusta tarvitaan?

EU:n talouden muuttaminen ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä vaatii massiivisia investointeja puhtaan energian teknologioihin. Pelkästään vuodelle 2030 asetetun välitavoitteen eli 40 prosentin päästövähennyksen saavuttaminen vaatii 260 miljardin euron vuosittaiset lisäinvestoinnit komission arvion mukaan.

Lue lisää EU:n toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Mistä raha tulee?

Noin puolet rahasta tulisi EU:n pitkän aikavälin budjetista erilaisten ilmasto- ja ympäristöohjelmien kautta, kuten maatalousbudjetista, Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, LIFE-ohjelmasta sekä alue- ja koheesiorahastoista. Rahoituksesta vähintään 30 prosenttia tulee käyttää ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.

Tämä puolestaan houkuttelisi lisää yhteisrahoitusta jäsenmaista. InvestEU-rahaston ja EU:n päästökauppajärjestelmän kautta odotetaan lisää yksityisiä ja julkisia investointeja, ja uuden oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin odotetaan houkuttelevan vielä osaltaan investointeja, jotka on tarkoitus käyttää tukemaan niitä alueita ja yhteisöitä, jotka kärsivät siirtymästä vihreään talouteen kaikkein eniten (esimerkiksi hiilestä riippuvaiset alueet).

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Mekanismi perustuu kolmeen pilariin:

  • oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon
  • InvestEU-rahoitukseen
  • Euroopan investointipankin lainoihin, joita tuetaan EU-budjetista

Näiden instrumenttien yhdessä odotetaan saavan liikkeelle yksityisiä ja julkisia investointeja, joilla voidaan tukea esimerkiksi työntekijöiden uudelleenkouluttamista, auttaa yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja, rahoittaa puhtaita energianlähteitä tai eristää rakennuksia paremmin.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Rahaston on tarkoitus auttaa erityisesti niitä alueita, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä. Hiilivoima tuottaa yhä noin neljänneksen EU:n energiasta, ja sektori työllistää suoraan (esimerkiksi kaivoksilla ja tuotantolaitoksissa) 238 000 ihmistä yli sadalla alueella Puolasta Espanjaan. Vuonna 2015 kahdessatoista jäsenmaassa oli 128 hiilikaivosta ja 21 jäsenmaassa 207 hiilivoimalaa.

”Tämä on viesti kaivostyöläisille Asturiassa, Länsi-Makedoniassa tai Sleesiassa, turpeentuottajille Irlannissa, öljyliuskeesta riippuvaisille Baltian maiden alueille ja monille muille”, sanoi komission vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans esitellessään aloitetta täysistunnolle tammikuussa 2020. ”Me tiedämme, että tie kohti ilmastoneutraaliutta on vaikeampi teille, ja tiedämme, että vaikka ajatus toisenlaisesta, puhtaammasta tulevaisuudesta voi olla yleisellä tasolla houkutteleva, sinne pääseminen tuntuu tällä hetkellä vaikealta. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on EU:n lupaus tukea teitä tässä siirtymässä.”

Toukokuussa 2020 komissio muokkasi oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevaa ehdotusta johtuen uudesta Next Generation EU -aloitteesta, eli EU:n taloudellisen elvytyksen suunnitelmasta, jonka avulla pyritään selviämään koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä.

Mepit hyväksyivät oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toukokuussa 2021. Pakettiin sisältyy 7,5 miljardia euroa vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja lisäksi 10 miljardia euroa EU:n elpymisvälineestä.

Jotta vihreä siirtymä on mahdollista toteuttaa joka puolella Eurooppaa, rahasto huomioi erityisesti vähiten kehittyneitä ja syrjäisimpiä alueita sekä saaria.

Rahastosta voidaan myöntää tukea vain jäsenmaille, jotka ovat hyväksyneet kansalliset sitoumukset ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Rahastosta ei tueta jätteenpolttoa tai fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä investointeja.

Lue lisää oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta.

InvestEU-ohjelmaan kuuluva erityisjärjestely

Komission ehdotuksen mukaan InvestEU-ohjelman on tarkoitus edistää investointeja ilmastoon ja saavuttaa 45 miljardin euron investoinnit oikeudenmukaisen siirtymän hankkeisiin vuosien 2021 ja 2027 välisenä aikana.

Vuonna 2018 perustettu InvestEU on investointiohjelma, jonka on tarkoitus vauhdittaa Euroopan taloutta.

Toukokuun 2020 lopulla esitellyn Next Generation EU -aloitteen yhteydessä komissio ehdotti, että InvestEU:n budjettia kasvatetaan ja että kestävään infrastruktuuriin tarkoitetut varat kaksinkertaistetaan 20 miljardiin euroon EU-budjetista tarjolla olevista yhteensä 75 miljardista.

Maaliskuussa 2021 mepit hyväksyivät InvestEU-ohjelman, joka tarjoaa julkista ja yksityistä rahoitusta ja yksinkertaistaa rahoituksen saantia.

EU:n talousarviosta varatun 26 miljardin euron takuun ansiosta InvestEU-ohjelman odotetaan houkuttelevan 400 miljardia euroa investointeja. Ohjelma tukee strategisia investointeja lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen. Ohjelmasta rahoitetaan myös kestäviä hankkeita, joilla on myönteisiä sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia.

Lue lisää siitä, kuinka InvestEU tukee ilmastotoimia.

Investointipankin lainajärjestely julkiselle sektorille

Lisää rahoitusta olisi tarjolla julkisen sektorin lainajärjestelyn kautta: 1,5 miljardia euroa EU:n pitkän aikavälin budjetista ja jopa 10 miljardia euroa Euroopan investointipankin lainoina. Näiden avulla on tarkoitus saada liikkeelle 25-30 miljardia euroa julkisia investointeja, joilla tuettaisiin vihreästä siirtymästä eniten kärsiviä alueita kattamaan muutoksen tuomia kuluja.

Rahoitus ohjattaisiin muun muassa energia-, liikenne- ja lämmitysverkkohankkeisiin sekä julkisen liikenteen kehittämiseen.

Parlamentti hyväksyi EU:n uuden julkisen sektorin lainajärjestelyn kesäkuun 2021 täysistunnossa. Mepit varmistivat:

  • Investointiohjelman valmisteluvaiheelle lisärahoitusta
  • Säädökset, joilla varmistetaan, että tuensaajat kunnioittavat EU:n perusarvoja, ympäristönsuojelua ja sukupuolten välistä tasa-arvoa
  • Lisää tukea vähemmän kehittyneille alueille
  • EU:n ilmastotavoitteita edesauttavien projektien asettamisen etusijalle

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman ”Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan” marraskuussa 2020. Meppien mukaan vihreän siirtymän tulee kunnioittaa kestävän talouden periaatteita ja huomioida samalla sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Parlamentti painottaa, että siirtymän tulee keskittyä vähentämään eroja jäsenvaltioiden välillä, parantaa kilpailukykyä ja luoda kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja.

Lisätietoa 

Vastaa